یافتن محصولات و سرویس ها


Cloud Storage I
- 50GB of storage
- Two countries content replication
- Full RAID 1 NAS Servers
- Remote FTP/WebDAV Account!
قیمت ماهیانه - $10.00 USD
قیمت 3 ماه - $10.00 USD
قیمت 6 ماه - $10.00 USD
قیمت سالیانه - $8.33 USD
قیمت 2 ساله - $8.33 USD
قیمت سه ساله - $8.33 USD

Cloud Storage II
- 100GB of storage
- Two countries content replication
- Full RAID 1 NAS Servers
- Remote FTP/WebDAV Account!
قیمت ماهیانه - $15.00 USD
قیمت 3 ماه - $15.00 USD
قیمت 6 ماه - $15.00 USD
قیمت سالیانه - $12.50 USD
قیمت 2 ساله - $12.50 USD
قیمت سه ساله - $12.50 USD

Cloud Storage III
- 200GB of storage
- Two countries content replication
- Full RAID 1 NAS Servers
- Remote FTP/WebDAV Account!
قیمت ماهیانه - $25.00 USD
قیمت 3 ماه - $25.00 USD
قیمت 6 ماه - $25.00 USD
قیمت سالیانه - $20.83 USD
قیمت 2 ساله - $20.83 USD
قیمت سه ساله - $20.83 USD

Cloud Storage IV
- 500GB of storage
- Two countries content replication
- Full RAID 1 NAS Servers
- Remote FTP/WebDAV Account!
قیمت ماهیانه - $50.00 USD
قیمت 3 ماه - $50.00 USD
قیمت 6 ماه - $50.00 USD
قیمت سالیانه - $41.67 USD
قیمت 2 ساله - $41.67 USD
قیمت سه ساله - $41.67 USD

Cloud Storage V
- 1000GB of storage
- Two countries content replication
- Full RAID 1 NAS Servers
- Remote FTP/WebDAV Account!
قیمت ماهیانه - $80.00 USD
قیمت 3 ماه - $80.00 USD
قیمت 6 ماه - $80.00 USD
قیمت سالیانه - $66.67 USD
قیمت 2 ساله - $66.67 USD
قیمت سه ساله - $66.67 USD